Sumangali Riyam Vadhu Shloka Lyrics | Mahabharat (2013) | Star Plus - Telly Samachar

Latest Updates

Thursday, 10 September 2015

Sumangali Riyam Vadhu Shloka Lyrics | Mahabharat (2013) | Star Plus


Sumangali Riyam Vadhu is the song from 2013 show Mahabharat which aired on Star Plus.This is the shloka which was played during Draupadi's marriage with Pandavas.The role of Draupadi was essayed by Pooja Sharma.


Sumangali Riyam Vadhu Shloka Lyrics - Mahabharat (2013)

Sumangali Riyam Vadhu Rimaum Sameta Pasyat
Sowbhaagya Masyai Datvayathastam Viparetan

Grubnamidev Sowbhagdvaya
Hastam Maya Patyachara Dashti Yata Saha

Bhusha Dwaito Nayatu Hasta Viha Ashiwina
Twa Mra Maha Ka Bhadhene
Grahana Tacha Grahapatni Yadha Sobhashitwam

Vighnatavam Palasi Viha Kiryam Gaja Arthum
Samridhyatam Ashmin Bhavet Yehi Patyayi Cha Puri

Yeh Dampatyatatvam Sam Srijasva Dhayitri Vidhatama Palataha

1 comment: